Aktualności
 • Stypendia szkolne i zasiłki losowe
  dodano: 02.09.2014.
        Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  stypendium szkolne
  zasiłek losowy

  Mają na celu wyrównywanie startu edukacyjnego dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
  Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia

 • Dofinansowanie do podręczników w roku szkolnym 2014/15
  dodano: 28.08.2014.
        Możliwość skorzystania refundacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.– „Wyprawka szkolna” mają dzieci:

      • klas II, III i VI;
     • niepełnosprawne klas II-VI - słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący , z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez stosowną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
  wniosek o dofinansowanie podręczników
  wniosek dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego




 
   Dla rodzica