PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Szkołe Podstawowej Nr 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w ŁodziPodstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 5. Statut Szkoły.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki


 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III
  • zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
  • socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym lub wspomagającym w zależności od zaleceń wynikających z badań przeprowadzonych przez specjalistów:
  • nauczania indywidualnego
  • klas integracyjnych
  • porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami świetlicy terapeutycznej oraz nauką w klasie integracyjnej wymaga zgody rodziców.


 4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
  • organizuje się dla uczniów posiadających zalecenie poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej do udziału w takich zajęciach oraz dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;
  • zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych

 5. Zajęcia specjalistyczne-korekcyjno-kompensacyjne (dla klas I-III) lub terapii pedagogicznej (dla klas IV-VI
  • organizuje się dla uczniów z zaleceniem do uczestnictwa w takich zajęciach na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej;
  • zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej lub pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

 6. Zajęcia logopedyczne;
  • Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;
  • W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający zalecenie do uczestnictwa w zajęciach (opinia, orzeczenie PPP, lub innej poradni specjalistycznej)
  • Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej

 7. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
  • organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej, a także na wniosek pedagoga, psychologa, wychowawcy, nauczyciela, rodzica;
  • zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć

 8. Gimnastykę korekcyjną :
  • organizuje się dla uczniów , u których stwierdzono deficyty w postawie ciała przesiewowym badaniem ortopedycznym lub innym badaniem specjalistycznym;
  • w zajęciach ponadto mogą brać udział uczniowie na wniosek rodzica lub osoby prowadzącej
  • zajęcia prowadzą osoby posiadające kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej

 9. Zajęcia specjalistyczne indywidualne w zakresie np.; terapii pedagogicznej rewalidacji, logoterapii, lub innych terapii indywidualnych;
  • organizuje się dla uczniów posiadających zalecenie zawarte w opinii, orzeczeniu PPP lub innej poradni specjalistycznej;
  • zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie danych zajęć terapeutycznych.

 10. Nauczanie indywidualne dla ucznia;
  • organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez PPP lub inną poradnię specjalistyczną:
  • w nauczaniu tym realizuje się treści, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia;
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

  •      1)dla uczniów klas I-III od 6 – 8 godzin
        2)dla uczniów klas IV-VI od 8 –10 godzin

 11. Klasy integracyjne:
  • stanowią w szkole formę kształcenia specjalnego
  • nabór uczniów do oddziałów integracyjnych odbywa się na pisemną prośbę ich rodziców (prawnych opiekunów), po uwzględnieniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
  • rekrutację do klasy w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły:

 12. Zajęcia psychoedukacyjne:
  • organizuje się dla uczniów i rodziców w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju;
  • zajęcia prowadzone są przez pedagoga, psychologa, logopedę szkolnego lub innych nauczycieli posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
  • zajęcia prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

 13. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli:
  • organizuje się w celu doskonalenia umiejętności społecznych i wychowawczych;
  • warsztaty prowadzone są w zależności od potrzeb przez pedagoga, psychologa, oraz innych nauczycieli, a także innych zaproszonych specjalistów posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć. Dotyczy to także porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

 14. Dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć świetlicy terapeutycznej prowadzony jest dziennik zajęć, zawierający wykaz uczniów, program pracy, tematykę przeprowadzonych zajęć, postępy uczniów oraz ich frekwencję.


 15. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania prowadzi się odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania zawierający dane ucznia program pracy, tematykę zajęć, ocenę postępów, wnioski oraz frekwencję.


 16. Programy pracy:
  • winny uwzględniać deficyty występujące u uczniów i być dostosowane do ich możliwości;
  • autorem programu jest osoba prowadząca dany rodzaj zajęć;
  • program traktuje się jako obowiązujący po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 17. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych lub specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.


 18. O zakończeniu udzielenia pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego dany rodzaj zajęć.


 19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne planowane są na 1 rok szkolny, z tym że zajęcia specjalistyczne mogą być kontynuowane w kolejnych latach.